×
Home Intro People Events Equipment Places Maps Books Photos Videos Other Reference FAQ About
     

World War II Database

Manchukuo politicians. Front: Yu Zhishan, Xie Jieshi, Xi Qia, Zhang Jinghui, Zang Shiyi, Lu Ronghuan, Ding Jianxiu. Back: Yuan Jinkai, Li Shaogeng, Ruan Zhenduo, Zhang Yanqing, 1930s, photo 1 of 2Manchukuo politicians. Front: Yu Zhishan, Xie Jieshi, Xi Qia, Zhang Jinghui, Zang Shiyi, Lu Ronghuan, Ding Jianxiu. Back: Yuan Jinkai, Li Shaogeng, Ruan Zhenduo, Zhang Yanqing, 1930s, photo 2 of 2
Manchukuo politicians. Front: Yu Zhishan, Xie Jieshi, Xi Qia, Zhang Jinghui, Zang Shiyi, Lu Ronghuan, Ding Jianxiu. Back: Yuan Jinkai, Li Shaogeng, Ruan Zhenduo, Zhang Yanqing, 1930s, photo 1 of 2Manchukuo politicians. Front: Yu Zhishan, Xie Jieshi, Xi Qia, Zhang Jinghui, Zang Shiyi, Lu Ronghuan, Ding Jianxiu. Back: Yuan Jinkai, Li Shaogeng, Ruan Zhenduo, Zhang Yanqing, 1930s, photo 2 of 2
Zhang Jinghui and other Manchukuo leaders, circa 1930sPortrait of Minister Ruan Zhenduo, circa 1942
Zhang Jinghui and other Manchukuo leaders, circa 1930sPortrait of Minister Ruan Zhenduo, circa 1942
Further Reading

Read more about Ruan ZhenduoChange View
Desktop View

Search WW2DB & Partner Sites
Famous WW2 Quote
"We no longer demand anything, we want war."

Joachim von Ribbentrop, German Foreign Minister, Aug 1939