×
Home Intro People Events Equipment Places Maps Books Photos Videos Other Reference FAQ About
     

World War II Database

Portrait of Xie Jieshi, 1930sPortrait of Xie Jieshi, 1932
Portrait of Xie Jieshi, 1930sPortrait of Xie Jieshi, 1932
Manchukuo politicians. Front: Yu Zhishan, Xie Jieshi, Xi Qia, Zhang Jinghui, Zang Shiyi, Lu Ronghuan, Ding Jianxiu. Back: Yuan Jinkai, Li Shaogeng, Ruan Zhenduo, Zhang Yanqing, 1930s, photo 1 of 2Manchukuo politicians. Front: Yu Zhishan, Xie Jieshi, Xi Qia, Zhang Jinghui, Zang Shiyi, Lu Ronghuan, Ding Jianxiu. Back: Yuan Jinkai, Li Shaogeng, Ruan Zhenduo, Zhang Yanqing, 1930s, photo 2 of 2
Manchukuo politicians. Front: Yu Zhishan, Xie Jieshi, Xi Qia, Zhang Jinghui, Zang Shiyi, Lu Ronghuan, Ding Jianxiu. Back: Yuan Jinkai, Li Shaogeng, Ruan Zhenduo, Zhang Yanqing, 1930s, photo 1 of 2Manchukuo politicians. Front: Yu Zhishan, Xie Jieshi, Xi Qia, Zhang Jinghui, Zang Shiyi, Lu Ronghuan, Ding Jianxiu. Back: Yuan Jinkai, Li Shaogeng, Ruan Zhenduo, Zhang Yanqing, 1930s, photo 2 of 2
Portrait of Xie Jieshi, 1935Xie Jieshi touring a prison in Shinchiku (now Hsinchu), Taiwan, 1935
Portrait of Xie Jieshi, 1935Xie Jieshi touring a prison in Shinchiku (now Hsinchu), Taiwan, 1935
Further Reading

Read more about Xie JieshiChange View
Desktop View

Search WW2DB & Partner Sites
Famous WW2 Quote
"Since peace is now beyond hope, we can but fight to the end."

Chiang Kaishek, 31 Jul 1937